O škole

Součásti školy a jejich kapacita
Základní škola praktická 200 žáků
Internát 39 lůžek
Školní jídelna 95 jídel

Zřizovatel školy:
Název: Ústecký kraj
Adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
Telefon: +420 475 657 215
Fax: +420 475 657 299
Web: www.kr-ustecky.cz

Základní škola praktická v Bílině byla otevřena v roce 1963 jako internátní pavilónová škola se šesti třídami. V té době navštěvovalo školu 110 dětí. 
V současné době je škola plně organizovanou školou se všemi devíti postupnými ročníky. Poskytuje vzdělání dětem s mentálním postižením, ale i s kombinovanými vadami. 
Vzhledem k velikosti školy a počtu současných žáků poskytuje škola pří-jemné, téměř rodinné prostředí. Ve škole se nachází 10 tříd, z nichž jsou ně-které využívány jako odborné učebny. Všechny prostory jsou vkusně upraveny a vybaveny novým nábytkem.
K výuce žáci kromě běžných učeben využívají také tělocvičnu, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, posilovnu, třídu pro výuku hudební výchovy, interaktivní učebnu spojenou s žákovskou knihovnou, kuchyňku, třídu pro výuku dívčího a chlapeckého pracovního vyučování, zahradu a školní hřiště.
Škola je velice dobře vybavena potřebnými učebními pomůckami. Při výuce vyučující využívají interaktivní tabule i počítače.
V odpoledních hodinách nabízí škola formou projektových odpolední i možnost aktivního trávení volného času. 
Škola nabízí jako jedna z mála v kraji dojíždějícím dětem celotýdenní po-byt na internátě.